Viswater

Vijver Amerikastraat, achter de Uniekaas

Vijver Amerikastraat, achter de Uniekaas:

Deze vijver is opgenomen in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren

Als bijzondere voorwaarde gelden:
 • Hier mag met maximaal één hengel gevist worden.
 • Gekleurd aas is niet toegestaan.
 • Nachtvissen is niet toegestaan. (Tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang).
 • Gevangen vis dient direct na het onthaken te worden teruggezet in het viswater.
 • Het gebruik van  leefnet of emmer is niet toegestaan.
 • Maximaal één kilo droog visvoer gebruiken tijdens de vis-sessie in verband met verzadiging.
 • Er mag niet met drijvend aas gevist worden.

Voor deze vijver zijn ook dag/weekvergunning te koop.(Zie Vergunningen)


Open Visplanner

Vijver Belgiëstraat/Portugalstraat, tegenover de Millieustraat

Vijver Belgiëstraat/Portugalstraat, tegenover de Millieustraat:

Deze vijver is opgenomen in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren.

Als bijzondere voorwaarde gelden:
 • Hier mag met maximaal één hengel gevist worden.
 • Gekleurd aas is niet toegestaan.
 • Nachtvissen is niet toegestaan. (Tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang)
 • Gevangen vis dient direct na het onthaken te worden teruggezet in het viswater.
 • Het gebruik van leefnet of emmer is niet toegestaan.
 • Maximaal één kilo droog visvoer gebruiken tijdens de vis-sessie in verband met verzadiging.
 • Er mag niet met drijvend aas gevist worden.


Voor deze vijver zijn ook dag/weekvergunningen verkrijgbaar. (Zie Vergunningen)

Open Visplanner

Wateren behorende bij Federatie De Dongestroom

Wateren behorende bij Federatie De Dongestroom:

Onze vereniging is aangesloten bij Federatie van Hengelsportverenigingen De Dongestroom.
Hierdoor zijn de wateren zoals genoemd in de vergunning ook bevisbaar door onze leden.

Voor alle bijzonderheden zie de vergunning.

Open Visplanner

Vijver hoek Europalaan, Dodenauweg

Vijver hoek Europalaan, Dodenauweg:

Op deze vijver is het nog niet toegestaan te vissen.

Open Visplanner

Loon op Zand, Vijver Molenwijck

Loon op Zand, Vijver Molenwijck:

De mogelijkheid wordt onderzocht om ook in de kern Loon op Zand een vijver te krijgen
Voorlopig is dit echter niet mogelijk.

Open Visplanner

Loon op Zand, Kasteelgracht

Loon op Zand, Kasteelgracht:

De mogelijkheid wordt onderzocht om de visrechten van de kasteelgracht te kunnen pachten.
Vissen is hier verboden.
Vergunningen zijn niet verkrijgbaar.

Open Visplanner

Viswateren behorende bij de vergunning van Federatie van hengelsportverenigingen De Dongestrook

Viswateren behorende bij de vergunning van Federatie van hengelsportverenigingen De Dongestrook:

In het volgende gedeelte van de site vindt u alle informatie over Federatie van Hengelsportverenigingen “De Dongestroom” die op 5 september 1979 is opgericht met als doel de wateren van het toenmalige Waterschap De Donge open te stellen voor alle vissers binnen dat gebied. Deze federatie telt 11 leden(hengelsportverenigingen) die waar mogelijk ook hun gepachte wateren hiervoor open hebben gesteld.
Bijzondere aandachtspunten:
In de periode van 01-04-2013 tot en met 31-05-2013
zijn alle andere aassoorten dan ondergenoemde verboden:
a. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde zaden
en peulvruchten, fruit en steurkrab;
b. nabootsingen van onder a. bedoelde produkten
mits niet groter dan 2,5 centimeter;
c. insecten en insectenlarven;
d. nabootsingen van onder c. genoemde aas, mits niet
groter dan 2,5 centimeter.
Het vissen met levend aas is
bij de wet verboden
Voor de periode van 16-03-2013 tot
01-06-2013 geldt een beperkt gebruik
van het viswater onder punt V1
Algemene voorschriften:
De houder van deze vergunning is verplicht, desgewenst na legitimatie van
diegene die controle uitoefent, op eerste aanvraag hun bescheiden ter inzage te
geven en hun vangst te laten zien en zo nodig de bagage te laten controleren. De
controleurs zijn verplicht alle overtredingen aan het bestuur te rapporteren.
Het in bezit hebben van ondermaatse vis, (tenzij men hiertoe gerechtigd is)
alsmede het verkopen of doen verkopen van de vangsten kan royement ten
gevolge hebben. Onbekendheid met wettelijke bepalingen en de bepalingen in
het lidmaatschapsbewijs is geen verontschuldiging bij gepleegde
overtredingen. Bij overtreding van het reglement of bepalingen wordt men
geacht zonder vergunning te vissen en kan dit leiden tot proces-verbaal,
alsmede schorsing of verwijdering uit de vereniging waarvan men lid is.
Bedenk dat bij een overtreding een met veel moeite verkregen recht voorgoed
verloren kan gaan. Bewaar uw bewijs van lidmaatschap op een zindelijke
wijze. Het gebruik van radio’s op en langs onze viswateren is verboden.
Honden en/of andere dieren mogen niet worden meegenomen. Alle wild en
vogels moeten met rust worden gelaten.
Vispas
Personen vanaf 14 jaar moeten in het bezit zijn van een vispas. Genoemde pas
is geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013.
Federatieve visrechten
De federatie verklaart dat - met inachtneming van alle in dit bewijs van lidmaatschap
opgenomen bepalingen - de sportvisser lid van een aangesloten vereniging,
het recht heeft om te vissen van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013. Een jeugdlid heeft het recht om te vissen met één hengel.
Dit geldt voor de navolgende wateren:
I.Wateren KEHSV Dongen, Dongen
1 Wilhelminakanaal 200 meter ten zuiden van Sluis 1 te Oosterhout tot de
grensscheiding Dongen-Tilburg. Verpachter is Ministerie van Landbouw en
Visserij. In de periode van01-01-2013 tot 01-03-2013 en van 01-06-2013 tot
01-01-2014 is het ook toe gestaan te vissen met maximaal 2 hengels beaasd met
andere aassoorten dan die genoemd op pagina 1.
2 Vijvers gelegen in de Hoge Akker aan de Lucebertstraat en Rooseveltstraat
zijn uitsluitend door jeugdleden van één uur voor zonsopgang tot één uur na
zonsondergang. Verpachter gemeente Dongen
Vangstbeperking snoekbaars: max. 5 per dag.
II.Wateren KEHSV De Ruischvoorn te Dongen
De vijver gelegen aan de Oude Baan te Dongen ten oosten van het zwembad
de Vennen (de kanovijver). Sectie H 500. De vijver Jagersveld in Plan
Biezen te Dongen. Verpachter gemeente Dongen. In de periode van
01-01-2013 tot 01-03-2013 en van 01-10-2013 tot 01-01-2014is het ook
toegestaan te vissen met één hengel beaasd met andere aassoorten dan die
genoemd op pagina 1. Gevangen snoek moet direct worden teruggezet.
III.Wateren HSV De Maasmond te Sprang-Capelle
De Capelse haven tot aan de uitmonding in de Oude Maas. Verpachter de
Gemeente Sprang-Capelle en het Waterschap Brabantse Delta te Breda. In
de periode0l-01-2013 tot 01-03-2013 en van 01-10-2013 tot 01-01-2014
is het ook toe gestaan te vissen met één hengel beaasd met andere
aassoorten dan die genoemd op pagina één.
Per dag mag ten hoogste één snoek worden meegenomen.
IV. Wateren KEHSV De Rietvoorn te Rijen
De twee vijvers gelegen in boswachterij Dorst ten noorden van spoorlijn
Breda-Tilburg en ten westen van de voormalige steenfabriek de Vijf
Eiken. Verpachter: Staatsbosbeheer Tilburg.
ATTENTIE: Deze vergunning is niet geldig voor de derde vijver welke
zich het dichtst bij de steenfabriek bevindt. Deze is gepacht door de
hengelsportvereniging St. Petrus. De vijver gelegen in plan ‘Wolfsweide’
te Rijen. Verpachter Gemeente Gilze en Rijen. Dit is de dichtst bij de
parkeerplaats gelegen vijver met invalide visplaats bereikbaar via de
Schorsstraat en Korte Rekken. De andere vijver is een rioolbergingsvijver
en mag niet bevist worden. Het voeren in de bovengenoemde wateren is
beperkt, zie speciale bepalingen onder j. In de periode01-01-2013 tot
01-03-2013 en van 01-10-2013 tot 01-01-2014is het ook toegestaan te
vissen met één hengel beaasd met andere aassoorten dan die genoemd op
pagina één. Gevangen snoek moet direct worden teruggezet.
V. 1Wateren KEV Visserslust te ’s Gravenmoer
De wateren in beheer en onderhoud van het Waterschap Brabantse Delta
te Breda, welke verpacht zijn aan Visserslust te ’s Gravenmoer voor zover
deze, zonder overlast te bezorgen, bevisbaar zijn in de gemeenten: Alphen
en Riel; Baarle-Nassau; Dongen; Geertruidenberg; Gilze-Rijen; Goirle;
’s Gravenmoer; Loon op Zand; Oosterhout; Raamsdonk; Sprang-Capelle;
Teteringen; Tilburg en Waspik en deze bevisbaar zijn langs de verharde
wegen, inclusief de rivier de Donge vanaf de verharde weg Oosterhout Raamsdonksveer
tot het viaduct over de Maasroute.
Volledig bevisbaar zijn: het Koppelkanaal en het totale Zuider-
Afwateringskanaal 100 meter vanaf het nieuwe gemaal te Keizersveer
(gemarkeerd met borden) tot net eindpunt in de gemeente Waalwijk en de
Sprangse sloot. Visrechten in dit gebied beperken zich tot de wateren die
zijn aangegeven op de kaart van het Waterschap Brabantse Delta. Uw
eigen hengelsportvereniging is in het bezit van deze kaart. Verpachter
Waterschap Brabantse Delta te Breda. Het is verboden van 1 maart tot 30
juni te vissen op snoek. Het is eveneens verboden om in de periode van 1
april tot de laatste zaterdag van mei te vissen op snoekbaars en baars. Het
is ook toegestaan te vissen met één hengel met andere aassoorten dan die
genoemd op pagina één. Per dag mag ten hoogste één snoek worden meegenomen.
Het is in de periode van 01-03-2013 tot 30-06-2013 verboden te
vissen in de wateren welke alleen te bereiken zijn via akker wei- of teeltland.
Alleen die wateren welke gelegen zijn langs verharde weg of fietspad
mogen bevist worden.
2.Alle wateren die eigendom zijn van de gemeente Oosterhout met uitzondering van:
-de waterloop ten zuiden van de Burgemeester Materlaan;
-het water ten noordoosten van sportpark “De Elskens;
-de voormalige roeivijver “De Waranda”;
-de vijvers in het stadspark
3. Het verrichten van enige handeling aan de in de watergangen
aanwezige of te plaatsen kunstwerken als stuwen, sluizen, bruggen en
gemalen is verboden. Het is niet veroorloofd zich binnen een afstand
van 10 meter van die kunstwerken te bevinden. Indien uit de
bijgevoegde tekening blijkt dat een grotere afstand dan 10 meter moet
worden aangehouden, geldt de afstand als op de kaart is aangegeven.
VI. Wateren KEHSV 't Louwke, te Gilze
De gehele vijver ”Water aan de Warande” gelegen aan de Warande in
Gilze. Verpachter is de gemeente Gilze en Rijen. In de periode 1 oktober
tot 1 maart is het toegestaan te vissen met een hengel beaasd met andere
aassoorten dan die genoemd op pagina een. Verboden karper en snoek
mee te nemen. Voor de overige vissoorten gelden de wettelijke bepalingen.
Lees ook de algemene bepalingen welke zich op de informatieborden
bij de ingang van dit gebied bevinden.
VII Wateren KEHV de Ruischvoorn te Tilburg
De KEHV de Ruischvoorn, rechthebbende op het visrecht in de hierna
genoemde wateren, verleent, met inachtneming van de Visserijwet, alsmede
alle hierna genoemde bepalingen, voorwaarden en beperkingen,
vergunning aan het lid van een bij de Federatie van Hengelsportverenigingen
De Dongestroom aangesloten hengelsportvereniging, tot het vissen
met maximaal twee (2) hengels, tenzij er anders vermeld, in:
1.Het Buitenpand van het Wilhelminakanaal, vanaf de samenkomst
met de rivier de Donge en de zgn. Amertak (ongeveer 500 meter ten
noorden van de verkeersbrug in de Maasroute) tot sluis 1 te Oosterhout.
Beperkingen: Het vissen met een dode of een stukje vis, alsmede kunstaas,
is toegestaan van1 juni t/m 31 maart van het jaar daaropvolgend.
Verboden karper en snoek mee te nemen. Deze moeten na het vangen ter
stond in hetzelfde water worden teruggezet.
Per dag mag men maximaal vijf (5) snoekbaarzen meenemen c.q. in het bezit hebben.
Looprechten Buitenpad van het Wilhelminakanaal
De KEHV de Ruischvoorn verleent, in haar hoedanigheid van rechthebbende
op het visrecht, toestemming tot het betreden van de aan de Staat toebehorende
gronden aan weerszijden van het Wilhelminakanaal, zoals hiervoor
omschreven, uitsluitend voor het beoefenen van de hengelsport en zulks met
inachtneming van de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
-voor het betreden van de oevers dient men ten alle tijde in het bezit zijn van
het lidmaatschapsbewijs van de KEHV de Ruischvoorn, welk bewijs op eerste
vordering van ambtenaren van Rijkswaterstaat en/of Domeinen dient te worden
getoond;
-aanwijzingen van controlerende ambtenaren dienen stipt te worden opgevolgd;
-de oevers mogen slechts worden betreden via de kortste weg en voor
andere gebruikers van de (aangrenzende) gronden minst bezwaarlijke
wijze. Met name dient hierbij te worden gelet op te velde staande gewassen;
-andere gebruikers van de (aangrenzende)gronden mogen op geen enkele
wijze hinder ondervinden;
-de staatseigendommen mogen niet worden verontreinigd. Papier, afval
e.d.dienen te allen tijde te worden opgeruimd en meegenomen;
-het is niet toegestaan zitjes of andere werken op de oevers te maken.
2.Met ingang van 1 januari 2013 mag in de Insteekhaven Weststad in Oosterhout gevist worden vanaf bootjes. Vissen vanaf de oevers is niet toegestaan.
3.Het Markkanaal, vanaf de Marksluis te Oosterhout tot de samenkomst met
de rivier de Mark onder de gemeente Terheijden. Beperkingen looprechten:
zoals vermeld onder “Buitenpand van het Wilhelminakanaal”.
4. Het nieuwe gedeelte, alsmede de oude (afgedamde) gedeelten van het
Markkanaal, tussen het Buitenland van het Wilhelminakanaal en het
Markkanaal. Beperkingen en looprechten: zoals vermeld onder “Buitenpand
van het Wilhelminakanaal”.
5.De Kerkvaartsehaven onder de gemeente Waspik, vanaf het Zuiderkanaal
van de Bergse Maas tot aan de afdamming nabij de Rijksweg A59.
Beperkingen: zoals vermeld onder “Buitenpand van het Wilhelminakanaal”.
Speciale bepalingen KEHV de Ruischvoorn
-Het gebruik van gekleurde maden en kunstmatig gekleurde lokvoeders is verboden.
-De vergunninghouder is verplicht, na legitimatie van diegene die de controle
op de visserij en visdocumenten uitoefent, op eerste aanvraag zijn vergunning
ter inzage af te geven, zijn vangsten te laten zien en zo nodig zijn bagage te
laten controleren. Aanwijzingen van bevoegde controleurs dienen onverwijld
te worden opgevolgd.
-Het organiseren van wedstrijden is eerst dán toegestaan, nadat hiervoor uitsluitend
door de KEHV de Ruischvoorn schriftelijk toestemming is verleend.
-Het gebruik van radio’s op of aan het water is verboden.
VIII.Wateren H.S.V. ‘Ons Genoegen’ te Geertruidenberg
In de navolgende wateren:
-het water rond fort Lunette aan de Maasdijk te Raamsdonksveer;
-alle vestinggrachten van Geertruidenberg;
-de Zandput nabij de watertoren in Raamsdonksveer;
-de Zandput in de polder Hooislobben aan de Beelaertsweg in Raamsdonksveer;
-de Driehoek in Raamsdonksveer;
-de Ganzewiel in Raamsdonksveer;
-de wiel Omschoorweg in Raamsdonkveer;
-de bergingsvijver Omschoorweg in Raamsdonksveer;
-de bergingsvijver Rijvoortshoef in Raamsdonksveer;
-de singel A27 in Raamsdonksveer;
-de bergingsvijver Het Spant in Raamsdonksveer;
-de vijver Slauerhofflaan in Raamsdonksveer;
-de bergingsvijver Lindonklaan Raamsdonksveer;
-de Singel Maasdijk in Raamsdonksveer;
-de vijver achter het gemeentehuis te Raamsdonksveer;
-de vijver in het park aan de Parklaan te Raamsdonksveer;
-de wetering ten zuiden van de westtangent te Raamsdonksveer;
-Waterlopen in plangebied Achter De Hoeven;
-het Noordergat over de gehele breedte vanaf de voormalige suikerfabriek
Statendam tot ongeveer de Spoorhaven van Geertruidenberg;
-de Donge over de gehele breedte vanaf voorgenoemde haven tot aan het
peilhuis van de Donge;
-de Amer over de halve breedte vanaf het voorgenoemde peilhuis tot aan de
eerste strekdam voor Drimmelen;
-de Dombosch in Raamsdonksveer
a.langs de binnenkant van de dijk van de Bergse Maas, vanaf einde
Snoekweg tot einde Zalmweg, te bevissen vanaf de zuidelijke oever;
b.de vaart gelegen tussen Zalmweg en Snoekweg, van Ramgatseweg tot
de dijk Bergsche Maas, beide oevers;
c.de vaart ten noorden van Zalmweg, vanaf Maasdijk tot Zalmweg beide
oevers;
d.de Vaart links van Zalmweg, beide oevers;
e.de vaart vanaf einde Snoekweg tot aan het gemaal vanaf de harde weg.

OP ALLEWATEREN GELDEN DE WETTELIJKE BEPALINGENMET DE VOLGENDE TOEVOEGINGEN.
1.
Het is verboden te vissen vanaf het Bolwerk bij de Kloosterstraat en vanaf
het fietspad op de Maasdijk in het water rond fort Lunette te
Raamsdonksveer.
2.
Bij het vissen met doodaas mag uitsluitend één een-tandige haak gebruikt
worden; tenzij er een zgn. takel wordt gevist.
3.
Maximaal mag men de volgende hoeveelheden vis in bezit hebben en
meenemen: regenboogforel 2 stuks.
Alleen in de periode 1 sept. t/m 1 jan. mag men per visdag 1 baars en een
snoekbaars in het bezit hebben en meenemen. Gevangen snoek en karper
dient onmiddellijk in het water te worden teruggezet. Voor De Donge, Amer,
Noorder- en Zuidergat is vissen vanuit een boot toegestaan en gelden de bijzondere
voorwaarden vermeld in de Landelijke en Federatieve lijst van viswateren
t.a.v. terugzetten, bezitten en meenemen.
4.
Heeft u voor eigen behoefte geen vis nodig, zet dan de gevangen vis terug.
5.
Zonder toestemming van het bestuur is het verboden vis over te zetten en
te verplaatsen.
OVERIGE SPECIALE BEPALINGEN: DOMBOSCH
Alle gevangen snoek, ruisvoorn, zeelt, kroeskarper en graskarper moet
onmiddellijk in het water worden teruggezet. Voeren dient men tot een minimum
te beperken. De aanwezige flora en fauna mag niet worden beschadigd.
In het bijzonder dient men er voor te zorgen dat de oevers niet worden beschadigd.
Het is verboden papier, flesjes, blikken of ander afval in het viswater of
omgeving achter te laten. Parkeren op het industrieterrein mag uitsluitend
geschieden op de Openbare wegen waar dat is toegestaan. Het is derhalve verboden
auto's geheel of gedeeltelijk te parkeren op het industrieterrein. Het niet
na leven van deze voorwaarden kan tot gevolg hebben dat uw vereniging haar
rechten verliest. tegen overtreders zal hard worden opgetreden, hetgeen in de
meeste gevallen direct tot royement zal leiden.
Speciale bepalingen
a.Er worden geen boten in het viswater toegestaan bij de wateren onder I-2, II, IV,
V, VI, VIII.Voor De Donge, Amer, Noorder- en Zuidergat is vissen vanuit een
boot toegestaan en gelden de bijzondere voorwaarden vermeld in de Landelijke
en Federatieve lijst van viswateren t.a.v. terugzetten, bezitten en meenemen;
b. Voerresten, papier of ander afval moeten bij het verlaten van de visplaats
worden meegenomen. Wateren onder I tot en VIII.
c. Hekken en dergelijke moeten te allen tijde worden gesloten. Wateren onder I tot
en met VIII.
d. Beschadigingen van aangrenzende percelen of taluds zijn verboden. Wateren
onder I tot en met VIII.
e. Het is niet toegestaan tenten en dergelijke op te zetten langs en bij het water.
Wateren onder I tot en met VIII.
f. Het is verboden door hooi- of teeltland te lopen. Toegestaan is langs de kant of
over paden. Wateren onder III en V.
g .Het parkeren van voertuigen is toegestaan aan één zijde van paden of wegen tenzij
ter plaatse anders is aangegeven bijvoorbeeld bij IV. Wateren onder I tot en
met VIII. Vervoermiddelen m.u.v. invalidewagens zijn in plantsoenen niet toegestaan.
Wateren onder I-2
h. Voeren is beperkt toegestaan tot max. 1 liter of 500 gram droogvoer per dag.
Aardappelprodukten zijn als aas en voer NIET TOEGESTAAN.
Wateren onder I-2, II, IV, en onder V2.
i. Verboden vis mee te nemen op het water onder I-2 en II.
J .Voeren is beperkt toegestaan tot max. 3 liter vochtig gemaakt voer per dag. Water
onder VI.
k. Nachtvissen is toegestaan van 01-06-2013 tot 31-08-2013 in de wateren I-1, III
en V.
Snoeken
De voorwaarden en tijden staan bij alle genoemde wateren onder punt I tot en met
VIII.Als men een snoek wil meenemen uit de wateren waar dit is toegestaan, ga dan
niet ruilen tot men de grootste kan meenemen want de snoek die dan wordt
teruggezet overleeft dit meestal niet meer.
Aalvangst
Gevangen aal dient door de sportvisser direct onbeschadigd in hetzelfde water te
worden teruggezet. Informatie over peuren is bij de afzonderlijke verenigingen verkrijgbaar.
Er gelden twee hoofdregels als u gaat vissen :
1. Houdt viswater en visplaats schoon!!!!!!!!!
2. Gebruik van aas en voer met kleurstoffen is verboden !!!!!!!

Open Visplanner

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies